Studijní obory

Maturitní obory:

img-01

75-41-M/01 Sociální činnost

MATURITNÍ OBOR
Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových zařízeních a v terénních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým. Má vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Má také vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managementu sociálních služeb. Získal odbornou způsobilost pro vázanou v oblasti Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu.

 • Školní vzdělávací program -ZDE-
 • img-02

  75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

  MATURITNÍ OBOR
  Studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika připravuje žáky pro kvalifikovanou výchovně-vzdělávací činnost zaměřenou na výchovu a vzdělávání dětí a mládeže, popř. dospělých, rozvíjející jejich osobnost, schopnosti a zájmy. Absolventi tohoto oboru se uplatní především jako učitelé v mateřských školách, vychovatelé školských a mimoškolních zařízení

 • Školní vzdělávací program -ZDE-
 • img-03

  65-42-M/01 Hotelnictví

  MATURITNÍ OBOR
  Cílem vzdělávacího programu je příprava odborných pracovníků pro širokou oblast služeb hotelnictví a cestovního ruchu. Absolventi budou vykonávat odborné činnosti provozní, obchodně-podnikatelské a řídící v nejrůznějších pracovních pozicích a právně organizačních formách podnikání., a to jak z hlediska zaměstnaneckého tak zaměstnavatelského, podnikatelského. Z uvedeného cíle vzdělávání vychází celkové pojetí vzdělávacího programu, jehož charakteristickým znakem je široká struktura všeobecného a odborného vzdělávání s důrazem na rozvíjení obecně použitelných klíčových kompetencí.

 • Školní vzdělávací program -ZDE-
 • Učební obory:

  img-04

  75-41-M/012 Pečovatelské služby

  UČEBNÍ OBOR
  Studijní obor Výchovná a humanitární činnost poskytuje žákům úplné střední odborné vzdělání a připravuje je na výkon pedagogických a osvětových činností všude tam, kde je předmětem pracovního působení člověk a uspokojování jeho potřeb.Pedagogická problematika a charakter přípravy se spojuje na požadované úrovni s činnostmi organizátorskými, administrativně právními a řídícími.

 • Školní vzdělávací program -ZDE-
 • (např. ve školních družinách, školních klubech, centrech volného času pro děti a mládež, dětských domovech a domovech mládeže), popř. jako vychovatelé v ústavech sociální péče pro děti a mládež či mentálně postižené dospělé. Výchova a vzdělávání směřují k tomu, aby žáci získali ucelené všeobecné a odborné vzdělání na úrovni, která jim umožní začít pedagogickou práci, své vzdělání dále rozvíjet a inovovat. Absolventi uvedeného studijního oboru mohou dále pokračovat ve studiu na vysokých školách, zejména na fakultách vzdělávajících učitele. denní forma vzdělávání, délka vzdělávání: 4 roky

  img-05

  65-51-E/02 Práce ve stravování

  UČEBNÍ OBOR
  denní forma studia, délka vzdělávání- dva roky

  Školné 2024/2025

  Školné:
  Úhrada za denní formu studia – 19 000,- Kč za jeden školní rok
  Úhrada za dálkovou formu studia – 25 000,- Kč za jeden školní rok


  Přijímací řízení

  Uchazeč o studium některého z našich oborů musí splňovat tato kritéria:
  -PDF-
  Přijímací řízení:
  Hlavní částí přijímacího řízení je osobní pohovor a úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Ve výjimečných případech může ředitel školy rozhodnout o přijetí uchazeče i na základě pouze osobního pohovoru. U oboru Předškolní a mimoškolní pedagogiku je nedílnou součástí zkoušky též takzvaná talentová zkouška – hra na hudební nástroj nebo zpěv (zájemce si sám vybere – minimálně dvě české písničky, kresba na vylosované téma, četba.

 • Přihláška ke studiu - denní studium -ZDE-
 • Přihláška ke studiu - dálkové studium -ZDE-
 • Copyright © 2017 | All Right Reserved